Application details
...

PyPI gitdb

https://pypi.python.org/pypi/gitdb

Git Object Database