Application details
...

PyPI MySQL-python

https://pypi.python.org/pypi/MySQL-python

Python interface to MySQL.