Application details
...

PyPI PyYAML

https://pypi.python.org/pypi/PyYAML

YAML parser and emitter for Python